การจัดเตรียมและส่งบทความ PDF พิมพ์ อีเมล
การจัดเตรียมและส่งบทความ


การส่งบทความแบ่งออกเป็น 2 หมวด ดังนี้

  • เป็นบทความเต็มรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาว 4-6 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ ของ IEEE โดยจะต้องกล่าวถึงที่มาและผลที่ได้ รายละเอียดและ/หรือการนำไปใช้งานซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือมากกว่า จากกลุ่มต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
  • เป็นบทความเต็มรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาว 2 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ ของ IEEE โดยผู้เขียนบทความจะต้องนำผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดงในงานประชุมด้วย


โดยผู้เขียนบทความจะต้องส่งบทความทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซด์การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2013 เท่านั้น

  • ทุกบทความจะถูกส่งให้ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละกลุ่มพิจารณา
  • บทความที่ตอบรับแล้ว ผู้เขียนบทความจะต้องนำเสนอบทความของตนเองในการประชุมครั้งนี้
  • ผู้เขียนบทความแต่ละบทความอย่างน้อย 1 คน ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
  • บทความที่ได้รับการคัดเลือก จะนำเสนอในงานประชุม และตีพิมพ์ใน ECTI-CARD Proceedings ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลของสมาคม ECTI


การให้รางวัลบทความดีเด่น

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้จัดให้มีรางวัลบทความดีเด่น 6 รางวัล โดยแบ่งเป็น

  •  รางวัลบทความดีเด่น 3 รางวัล สำหรับบทความประเภทความยาว 4-6 หน้า และ
  •  รางวัลบทความดีเด่น 3 รางวัล สำหรับบทความประเภทความยาว 2 หน้า

โดยจะประเมินจากคุณภาพบทความ และการนำเสนอผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานประชุมด้วย
ดาวน์โหลดรูปแบบการจัดทำบทความ

Poster Call for papers

Download Template Paper (.doc)

ข้อแนะนำการจัดทำบทความ

(หัวข้อต่างๆ ปรับได้ตามความเหมาะสมของเนื้อหา ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์)

 
ป้ายโฆษณา