รายชื่อคณะกรรมการจัดงาน PDF พิมพ์ อีเมลรายชื่อคณะกรรมการจัดงาน


Steering Committee

ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ. ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ. ดร.วุฒิพงษ์ อารีกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


General Chair

ศ. ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


General Co-Chairs

รศ. ดร.รังสรรค์  วงศ์สรรค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ. ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Technical Program Chair

ผศ. ดร.ชาญชัย  ทองโสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Technical Program Co-Chair

ผศ. ร.อ. ดร. ประโยชน์  คำสวัสดิ์

ผศ. ดร.ชุติมา  พรหมมาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Local Arrangement Chair

ผศ. ดร.รังสรรค์ ทองทา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Publication Chair

ผศ. ดร.สมศักดิ์  วาณิชอนันต์ชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Publicity Chair

ผศ. ดร.ชุติมา  พรหมมาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Finance Chairs

ผศ. ดร.มนต์ทิพย์ภา  อุฑารสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ. ดร.ปิยาภรณ์  กระฉอดนอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รุจิพรรณ สัมปันณา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไพริน  แก้วกวย

สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ ประเทศไทย


Exhibition Chair

ดร.บุญส่ง  สุตะพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


General Secretary

ผศ. ดร. วิภาวี  หัตถกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Technical Program Committee

ผศ. ดร.ดวงอาทิตย์ ศรีมูล มหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ท. ดร.วีรวัฒน์ ขาวสุข โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รศ. ดร.นฤมล  วัฒนพงศกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ. ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ. ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.วันวิสาข์ ไทยวิโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.กมล เขมะรังษี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร. เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร.ศุภนิจ พรธีรภัทร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร.อภิชาติ  อินทรพานิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร.วินัย ใจกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดร.กฤตยา นาคประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ. ดร.วรพจน์  พัฒนวิจิตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ. ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.ชัชชัย คุณบัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.วสุ เชาว์พานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.รุ่งเรือง  พัฒนากุล สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ดร. สัมภาส ฉีดเกตุ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ผศ. ดร.วีระชัย อาจหาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ. ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ. ดร.กองพล อารีรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ. ดร.กองพัน อารีรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รศ. ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 
ป้ายโฆษณา