หน้าหลัก
PDF พิมพ์ อีเมล


Message from ECTI president: Prof. Prabhas Chongstitvatana

  "ECTI-CARD is one of the new hopes of ECTI association. It is a venue for meeting of practical minds.  This conference is staged for the exchange of idea that can be applied to real world problems.  We encourage researchers who want their effort to be used, who want to see the fruit of their creation in practice.  With this goal in mind, ECTI association started this conference and has been pushing and helping various institutes to join force with us in bringing the report of their works into this venue.  We hope that the meeting will encourage and inspire many young and eager researchers including old veteran and established to meet and talk and help each other to bring their best effort to help improving our society."


งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD จัดขึ้นโดยสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ ประเทศไทย จุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัว หรือระบบสารสนเทศ สำหรับให้นักวิจัย ผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคุณภาพ ความสมบูรณ์ของงานประสิทธิภาพและการนำไปใช้งานจริง บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะนำเสนอในงานประชุมและตีพิมพ์ใน ECTI-CARD Proceedings ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลของสมาคม ECTI(ภาพกิจกรรม Click)


ดาวน์โหลด Technical Program ECTI-CARD 2013

      (กำหนดการประชุมวิชาการ วันที่ 8-10 พ.ค. 56)  

        (update ครั้งล่าสุดวันที่ 10 เม.ย. 2556) 

ดาวน์โหลด paper ID และชื่อบทความ


Keynote Speaker: ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร "วิศวกรรมโฟโทนิกส์: ตัวอย่างการประยุกต์ทางด้านสุขภาพ ความมั่นคง เกษตร และอุตสาหกรรมในประเทศไทย"

ดาวน์โหลดประวัติ Keynote Speaker

ดาวน์โหลดรูปแบบการจัดทำบทความ

Poster Call for papers

Download Template Paper (.doc)

ข้อแนะนำการจัดทำบทความ

(หัวข้อต่างๆ ปรับได้ตามความเหมาะสมของเนื้อหา ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์)

 
ป้ายโฆษณา